BETINGELSER

Åpningstid

Kjøkkenets åpningstid følger etterspørselen.  Ordrekontoret er åpent mandag til fredag fra 06:00 til 18:00 og lørdager og Søndager 07:00 til 17:00.  Utenom ordrekontorets åpningstid kan Smørbrødspecialisten kontaktes på vakttelefon via sentralbord på tlf. 92290099.

Frister, endringer og avbestilling av catering

Brødmat og enkle lunsjretter bør bestilles seinest 1-2 dager før levering.  Frist for avbestillinger og endring av større ordre/varmmat/buffet er 5 virkedager før arrangementet.  Avbestilling etter utløpt frist og innen 2 virkedager faktureres 50 % av opprinnelig beløp, avbestillinger kan ikke gjøres seinere enn 2 dager før arrangementet.  Egne avbestillingsbetingelser gjelder for selskapslokaler, persontransport og utstyr.

Priser og merverdiavgift

Prisene er inklusive merverdiavgift og eksklusive utkjøring.  Vi gjør oppmerksom på at prisen på mat i nettbutikken er oppgitt inkl. 15 % MVA, denne økes automatisk til 25 % ved bestilling av personell, utleieutstyr, til våre egne selskapslokaler og/eller alkohol.  Det tas forbehold om eventuelle skrivefeil, prisjusteringer- og tilgang på enkelte råvarer fra leverandørene.  Det er egne priser for kaffe/te og mineralvann på våre selskapslokaler og ved salg under arrangementer. På arrangement der Smørbrødspecialisten har personell tilstede skall eventuelle problemer, feil eller mangler tas opp med Smørbrødspecialisten personell umiddelbart.Smørbrødspecialisten har rutiner for håndtering av ulike situasjoner og på denne måten får eventuelle feil rettes opp i.

Betalingsfrist og fakturering

Ordrer faktureres ukentlig etter leveringen er fullført og returutstyr er tilbakelevert. Rekvisisjonsnummer og annen merking av fakturaer må være avtalt før leveringen har funnet sted. Ved endring/tilføying av informasjon på faktura i etterkant av at levering har skjedd tilkommer det fakturagebyr på kr 150,- på grunn av ekstra omkostninger fra eksternt regnskapsbyrå. Betalingsfrist er 10 dager med mindre annet er avtalt. Fakturagebyr tilkommer ved valg av papirfaktura.

Levering og forsinkelser

Vi leverer innen avtalt klokkeslett, dvs. at vi ved behov kan levere inntil én time tidligere. Ved forsinkelser kan kjøper kreve et slikt avslag:
45 min til 1 time forsinket - 10 %.  
Utover en time forsinket - 15 %.  
Kjøper kan ikke gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende enn det regulerte prisavslaget.  Forsinkelser forårsaket av unormale trafikksituasjoner, snø eller feilaktig/manglende oppgitt leveringsadresse, manglende eller feil telefonnummer gir ikke grunnlag for avslag.  Etter at maten er overlevert, overtar kunden ansvaret for at lettbedervelige matvarer oppbevares etter forskriftene.

Retur utstyr og skader

Utstyret skylles og returneres til våre lokaler innen 3 virkedager etter arrangementet.  Informasjon om retur må avtales før leveransen er effektuert.  Informasjonen registreres i nettbutikken ved bestilling.  Ekstra kjøring utover det som er avtalt på forhånd, samt manglende og/eller skadet utstyr tilkommer sluttfaktura.

Undersøkelse av varene

Etter at varene er levert, plikter kjøperen å undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om varene er blitt skadet under transport eller om det foreligger andre forhold ved varene og leveransen som avviker fra ordrebekreftelsen.  Ved avvik må leverandøren kontaktes snarest, slik at leverandøren får en mulighet til å rette opp i avviket. 

Mangler

Mener kjøper det foreligger avvik i forhold til ordrebekreftelsen hva angår de leverte varer, må kjøper reklamere umiddelbart etter at undersøkelsen er eller skulle vært foretatt, og før næringsmidlene er fortært. Kjøperen må reklamere innen rimelig tid. Dersom det foreligger en mangel ved leveransen kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag begrenset oppad til det betalte/fakturerte beløp, Andre misligholdsbeføyelser kan ikke gjøres gjeldende.  Selgeren er ikke ansvarlig for mangler ved det leverte som er utenfor selgers kontroll, eller som har inntrådt etter at levering har funnet sted. Selgeren er heller ikke ansvarlig for skade på mennesker, fast eiendom eller løsøre som følge av at de leverte varer fortæres eller det leverte utstyr brukes. Denne ansvarsbegrensningen gjelder absolutt.

Utleie av utstyr

Tidspunkt for utkjøring av utstyr kan avtales i tidsrommene 09-11, 12-14 eller 15-17 på hverdager. Utstyret leveres på paller, bærehjelp tilkommer med kr 350,- + mva pr påbegynt time.  Våre produkter leies ut pr arrangement.  Alt utstyr skal returneres slik det ble levert; bord/stoler leveres og hentes i stabler.  Matrester fjernes fra bestikk, porselen og serveringsutstyr og plasseres i transportstativene det ble levert i.  Kopper og glass tømmes og settes med bunn opp i sine respektive bakker.  Duker og servietter må være ristet og tørre, stearinlysrester fjernes fra lysestakene.  Evt. ekstra tid for rydding/pakking belastes kunde med kr 350,- + mva pr påbegynt time. Leietaker forplikter å returnere utstyret til avtalt tid.  Dersom neste leietaker blir skadelidende av for sen retur, kan erstatning bli beregnet.  Dersom det er avtalt at utleier skal montere/demontere utstyr, plikter leietaker å sørge for at alle nødvendige tillatelser blir innhentet.  Det skal videre være ryddet plass, samt fremkommelighet for transport på monteringsstedet.  Dersom utstyret blir stjålet eller skadet forplikter leietaker å erstatte utstyret i sin helhet.  Beskadiget, eller bortkommet utstyr, tilkommer sluttfaktura.  Utleier fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for skade påført person eller gjenstand i leieperioden forårsaket av eller med de varer og tjenester leien omfatter.

Betingelser for personell

Personell bestilles for minimum 3 timer og faktureres per påbegynt halvtime. Etter kl. 24.00 tilkommer nattillegg for all personell. Dersom selskapslokalet ikke er i nærheten av offentlig transport må det avtales alternativ transport for servitørene.  Kunde er ansvarlig for at Smørbrødspecialisten har fått så detaljerte og fullstendige opplysninger om oppmøte/leveringssted som mulig.